Heeft u vragen?

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden*

Leveringsvoorwaarden

 

NJI LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Metaalunie branchegroep Nederlandse Jachtbouw

Industrie (NJI). Deze tekst geldt vanaf 30 maart 2010 en is onder nummer 73/2010 gedeponeerd ter Griffie van de

Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Dit is een uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van

NJI-leden doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten aen op alle

overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn en andere

rechtsbetrekkingen met NJI-leden, speciaal die betrekking hebben op koop

en verkoop, het bouwen, verbouwen, repareren of onderhouden van schepen

(en de daarbij behorende onderdelen), alsmede op alle nadere overeenkomsten

die daarvan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het NJI-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze

wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt

aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.3. De consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de

bepalingen uit de overeenkomst.

1.5. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de

Metaalunie branchegroep NJI.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt,

mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn

aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering na

inbedrijfstelling en proefvaart – wanneer deze is overeengekomen – af werf

opdrachtnemer, ‘ex works’, conform Incoterms 2000. Prijzen zijn, tenzij

anders aangegeven, exclusief omzetbelasting en emballage.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle

kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen doen bij

opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5. Opdrachtnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gerechtigd

de kosten verbonden het op milieu technische wijze behandelen,

verzamelen, bemonsteren, afvoeren, opslaan, transporteren en vernietigen

van materialen, resten en dergelijke aan opdrachtgever boven de prijs in

rekening te brengen.

 

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

 

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de

auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem

gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, bestekken, afbeeldingen,

tekeningen, schetsen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van

opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan

kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet

worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Bij overtreding

van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete

verschuldigd van 10% van de waarde van de koopprijs van het vaartuig met

een minimum van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op

grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op

eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren.

Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een

boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag.

Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden

gevorderd.

 

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

 

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij

van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de

opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte

tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of

namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden

met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte

tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4. De opdrachtgever staat er voor in dat de namens hem of door hem

toegeleverde materialen en onderdelen voldoen aan de in de Wet

Pleziervaartuigen, alsmede overige wetten en voorschriften, genoemde of

daaruit voortvloeiende eisen.

4.5. Als opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoert is de opdrachtgever

gehouden te voldoen aan de eisen die in de Wet Pleziervaartuigen, of andere

wetten en richtlijnen, vermeld staan, dan wel daaruit voortvloeien. De

opdrachtgever dient de instructies van de opdrachtnemer dienaangaande te

volgen.

 

Artikel 5: Levertijd

 

5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven

werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen

hem tijdig zullen worden geleverd.

5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is

bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve goedgekeurde tekeningen

enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen

(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de

uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke

opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, of

wanneer opdrachtnemer verborgen gebreken opmerkt, kan

opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de

opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de

werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen

worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning

dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de

tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)

leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in

de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de

werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door

opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de

opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de

planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de

werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd

met de daardoor ontstane stagnatietijd.

5.5. Wanneer overschrijding van de levertijd te verwachten is zal opdrachtnemer

opdrachtgever hiervan onder opgave van redenen in kennis stellen en –

indien mogelijk – aangeven hoe groot de overschrijding vermoedelijk zal zijn.

5.6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft geen geval recht op

schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6: Risico-overgang en inruil

 

6.1. Levering vindt plaats na inbedrijfstelling – wanneer deze is

overeengekomen– af werf opdrachtnemer, “ex works”, conform Incoterms

2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer

deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Indien bij de koop of nieuwbouw van een vaartuig of casco sprake is van

inruil van een gebruikt vaartuig of van een andere zaak en opdrachtgever in

afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft

gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de opdrachtgever tot het

moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

 

Artikel 7: Prijswijziging

 

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de

overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan

opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de

stijging nog niet is voltooid.

7.2. In geval de opdrachtgever een consument is dan heeft deze recht op

ontbinding van de overeenkomst als binnen drie maanden na het sluiten van

de overeenkomst de prijs wordt verhoogd met uitzondering van

prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

7.3. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met

betaling van de hoofdsom of eerst volgende overeengekomen

betalingstermijn.

7.4. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer

bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de

marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 

8.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door

opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van

omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de

overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht;

a. te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt

gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Als daardoor de verbintenis

wezenlijk gewijzigd wordt heeft opdrachtgever het recht de

overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van het bepaalde in

art. 8.4;

b. de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door

omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te

verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is

verhinderd zijn verplichtingen na te komen;

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren

en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de

omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer

niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,

brand, pandemie, epidemie, verlies of diefstal van gereedschappen, het

verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of

werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de nakoming

blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes

maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze

termijn worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is

nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de

als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

8.4. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, heeft hij recht

op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van het reeds

verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 9: Wijzigingen in het werk

 

9.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met

de werkelijkheid;

c. stelposten met meer dan 10% afwijken.

9.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende

factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende

factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

9.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,

mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil

van de saldi bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling geldt

niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

9.4. Wanneer aanvullende overeenkomsten belangrijke consequenties hebben

ten aanzien van prijs, levertijd, gewicht, motorvermogen of snelheid, zal

opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

9.5. Slechts de werkzaamheden die opdrachtnemer redelijkerwijs had kunnen

voorzien maken deel uit van een verbouwings- of reparatieovereenkomst.

Blijkt de omvang van de werkzaamheden groter dan voorzien, dan zal

opdrachtnemer het werk stilleggen en met opdrachtgever overleggen over

het al dan niet voortzetten ervan en op welke wijze. Opdrachtgever dient

binnen 14 dagen na bedoeld overleg opdrachtnemer zijn besluit mee te

delen. Opdrachtnemer heeft ten minste recht op betaling van het reeds

verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 10: Oplevering van het werk

 

10.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk / vaartuig heeft goedgekeurd;

b. het werk / vaartuig door opdrachtgever in gebruik is genomen of

zonder expliciete toestemming is weggevaren. Neemt

opdrachtgever een deel van het werk /vaartuig in gebruik dan wordt

dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtgever door opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld

het werk, respectievelijk het vaartuig te (laten) inspecteren en niet

binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld

van de inspectiemogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine

gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen

worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk

niet in de weg staan.

10.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave

van redenen schriftelijk direct kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

10.3. Keurt opdrachtgever het werk / vaartuig niet goed dan zal hij opdrachtnemer

in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van

dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

Artikel 11: Inruil

 

Indien bij de koop of nieuwbouw van een schip of casco sprake is van inruil

van een gebruikt schip of van een andere zaak, terwijl opdrachtgever, in

afwachting van de oplevering van het nieuwe, de door hem ingeruilde c.q. in

te ruilen zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde pas eigendom van

opdrachtnemer nadat dit hem feitelijk ter beschikking is gesteld.

Tijdens dit gebruik zijn alle kosten en met name die van onderhoud,

waardevermindering en eventuele schade, door welke oorzaak ook ontstaan

(ook als gevolg van verlies) voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

12.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die

het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te

rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die

schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs

verzekerd had behoren te zijn.

12.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade/gevolgschade waaronder bijvoorbeeld

bedrijfsstoring, liggelden, vervangend vaartuig, derving van

inkomsten en andere onkosten, door welke oorzaak ook ontstaan.

Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te

verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan

schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt

toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die

zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.

Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te

verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van

hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van

opdrachtnemer.

12.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens

opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk

uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer

de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens

rekening aangeleverd nieuw materiaal.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden

wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een

product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)

bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

12.5. Ingeval de opdrachtgever een consument is, is de opdrachtnemer

aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een hem toe te rekenen

tekortkoming zulks met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk

Wetboek.

 

Artikel 13: Garantie en conformiteit

 

13.1. Voor een nieuw vaartuig of casco bedraagt de garantietermijn 12 maanden

na oplevering. Voor onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden geldt een

garantietermijn van 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden.

Noodreparaties vallen buiten iedere vorm van garantie.

Onderstaande bepalingen zijn ook van toepassing nadat de garantietermijn

is verstreken (conformiteit).

13.2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij een vaartuig of casco levert dat

beantwoordt aan de gesloten overeenkomst. Dit geldt ook voor de

bijbehorende uitrustingsstukken en inventaris. Opdrachtnemer staat er

tevens voor in dat het vaartuig of casco die eigenschappen bezit die voor een

normaal gebruik redelijkerwijs nodig zijn, tenzij een ander gebruik uitdrukkelijk

is overeengekomen. Van garantie zijn uitgesloten zaken die zijdens

opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven.

13.3. Opdrachtnemer staat er voor in dat de werkzaamheden met betrekking tot

conservering naar de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. Er

wordt geen garantie verstrekt in de volgende gevallen:

a. er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap

noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch daarvoor geen

opdracht gegeven is;

b. de voorbewerking niet door de opdrachtnemer is uitgevoerd of

goedgekeurd;

c. het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het

niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie,

oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de

overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen.

d. de conservering door de opdrachtgever of derden beschadigd is.

13.4. Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en uitgevoerde

werkzaamheden gelden de garantieverplichtingen -in omvang en duur- van

die toeleverancier(s), indien opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad

kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats

treden van garantie op grond van dit artikel. Opdrachtnemer zal ter zake van

zijn garantieverplichting zijn gekweten door overdracht van zijn eventuele

aanspraak jegens de toeleverancier(s).

13.5. Als blijkt dat de levering, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden niet

deugdelijk zijn geweest heeft opdrachtnemer de keuze tot:

– vervanging van het/de ondeugdelijke onderde(e)l(en);

– herstel van de ondeugdelijke zaak;

– creditering van opdrachtgever voor een evenredig deel van de

factuur.

Het staat de opdrachtnemer daarbij vrij zelf een keuze te maken voor de

plaats waar de herstelwerkzaamheden plaats zullen vinden en eventueel

een deskundige derde in te schakelen en wel binnen een redelijke tijd. Reis-,

verblijf- en transportkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever kan alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer

een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal

alsdan aan opdrachtgever de kosten vergoeden, met als maximum het

bedrag dat voor opdrachtnemer gemoeid zou zijn geweest met herstel op de

eigen werf.

13.6. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden bij nieuwbouw de

volgende toleranties:

2% lengte over de stevens;

2% breedte over het grootspant;

10% diepgang;

2% stahoogte;

2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen;

10% gewicht;

10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang

volgens de standaard constructie waterlijn.

Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm

‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002.

13.7. a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn

van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– van fysische eigenschappen en natuurlijke werking van

materialen/natuurproducten;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw

waren op het moment van levering of die door de opdrachtgever

zijn aangeleverd.

13.8. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden

en een redelijke termijn te gunnen een eventueel gebrek te herstellen.

13.9. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen

jegens opdrachtnemer – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan, dan

wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

13.10. De reis- en verblijfkosten en verrichte werkzaamheden,

onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, worden na ten onrechte

door opdrachtgever gedaan beroep op garantie aan opdrachtgever, tegen

de op het moment van uitvoering door opdrachtnemer gehanteerde

standaardtarieven, in rekening gebracht en worden verricht onder

toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Artikel 14: Reclamaties of klachten

 

14.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,

indien hij in de garantietermijn niet binnen een 14 dagen nadat hij het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter

zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk

dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft

geconstateerd.

14.2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur

schriftelijk te zijn ingediend.

14.3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste

stonden op grond van het feit dat de prestatie beantwoordt aan de

overeenkomst, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft

gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de

gebreken te herstellen.

 

Artikel 15: Niet afgenomen zaken

 

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven

deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken

worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, gestald

danwel geborgen. Opdrachtnemer heeft het recht om 3 maanden na de

terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling

voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de

opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan

opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder

begrepen (artikel 6:90 BW).

 

Artikel 16: Verzekering bij nieuwbouw

 

16.1. Opdrachtnemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te

bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van

opdrachtgever als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde

materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen

en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen

koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan

aan opdrachtnemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst

zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders

overeengekomen – voor rekening van opdrachtgever.

16.2. Opdrachtgever verplicht zich hierbij zowel jegens opdrachtnemer als jegens

de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht,

geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken

indien en voor zover opdrachtnemer jegens die verzekeraar dergelijke

aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt.

16.3. Opdrachtnemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats

aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het

eventuele overschot zal opdrachtnemer mogen verrekenen met al hetgeen

hij onder deze overeenkomst nog van opdrachtgever te vorderen heeft en

het restant zal hij aan opdrachtgever uitkeren.

16.4. In het geval het schip of casco door de verzekeraar ‘total loss’ wordt

verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden.

Opdrachtnemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van artikel

16 lid 3.

 

Artikel 17: Betaling

 

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op

een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. 10% van de overeengekomen prijs bij opdracht

20% van overeengekomen prijs na 20% v/d werkzaamheden

20% van overeengekomen prijs na 40% v/d werkzaamheden

20% van overeengekomen prijs na 60% v/d werkzaamheden

20% van overeengekomen prijs na 80% v/d werkzaamheden

10% der overeengekomen prijs bij oplevering voor afvaart.

b. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in

ieder geval voor afvaart/transport.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht

op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid

voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde

termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat

geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op

opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te

verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van

opdrachtnemer.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling

aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld

of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer

verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke

rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de

maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke

kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000 = 15%

over het meerdere tot € 6.000 = 10%

over het meerdere tot € 15.000 = 8%

over het meerdere tot € 60.000 = 5%

over het meerdere vanaf € 60.000 = 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit

bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten

verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,

komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor

rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang

opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige

overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige

overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en

kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag

opdrachtgever deze niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij

de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de

plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om het gehele vaartuig of casco, inclusief

uitrusting, inventaris en overige toebehoren, onder zich te houden tot

voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de

opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid

heeft gesteld. Opdrachtnemer heeft dit retentierecht eveneens op grond van

eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen

verschuldigd is.

18.5. In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel

zal opdrachtnemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een

vaartuig, indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder

andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het

door opdrachtgever verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende

zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.

18.6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt én het vaartuig of

casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen

aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden

kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 15 is

van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 19: Beëindiging

 

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is

van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee

instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden.

Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle

vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte

kosten.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 

20.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de

vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in

strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze

bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage

of mediation overeenkomen.